Wizy na Białoruś

(dla obywateli Polski)

 

Rodzaje wiz

  

Czas oczekiwania na wizę

 

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania każdego rodzaju wizy

 

Dodatkowe dokumenty wymagane do poszczególnych typów wiz:

Voucher (hadatajstwo) ze strony białoruskiej potwierdzające opłatę oraz rezerwację min. 3 usług turystycznych, w tym rezerwację hotelu na czas całego pobytu na Białorusi.

 

 Jednokrotna i dwukrotna do 30 dni

Podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym z dokładną nazwą , adresem i telefonem firmy na Białorusi POBIERZ

 Wielokrotna 3-miesięczna

Oryginał zaświadczenia z firmy ( na papierze firmowym ) potwierdzający zatrudnienie danej osoby w firmie, włącznie z podaniem stanowiska pracownika, wystawione przez osobę zarządzającą

Oryginał podania (hadotajstwa) od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi POBIERZ

  Wielokrotna roczna

Oryginał podania (hadotajstwa) od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi POBIERZ

Oryginał wypisu z tzw. państwowego rejestru osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś.W przypadku kopii musi być ona poświadczona notarialnie zgodnie z oryginałem (na każdej stronie)

Kopia umowy pomiędzy polską i białoruską firmą poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej

Oryginał zaświadczenia z firmy ( w której osoba ubiegająca się o wizę pracuje ) na papierze firmowym potwierdzający zatrudnienie danej osoby w firmie, włącznie z podaniem stanowiska pracownika, wystawione przez osobę zarządzającą firmą

Kopia wizy państwa docelowego ( jeśli wiza do kraju docelowego nie jest wymagana to ksero biletów potwierdzających wjazd i wyjazd)

Karta pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy - w przypadku przejazdu samochodem

Wizę tranzytową wydaje się na okres nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi

 

 Jednokrotna do 30 dni

Skan paszportu osoby zapraszającej na Białoruś

Zaznaczenie na wniosku szczegółowych danych osoby zapraszającej – nazwisko, adres, telefon

 Dwukrotna oraz wielokrotna do 3 miesięcy

Oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony przez Urząd Obywatelstwa i Migracji Białorusi 

Zaznaczenie na wniosku szczegółowych danych osoby zapraszającej – nazwisko, adres, telefon

 

Informacje dodatkowe:

Osoby urodzone na terytorium Białorusi po 1945 roku – powinny ubiegać się o wizę bezpośrednio w konsulacie.

 

Pośrednictwo wizowe INTOUR POLSKA :

80 PLN w trybie normalnym **

120 PLN w trybie ekspresowym **

** W przypadku dokonania rezerwacji hotelowej do Rosji w naszym biurze obowiązuje promocyjna cena pośrednictwa wizowego

(zniżka 50 %)

 Tabela opłat konsularnych:

OPŁATY KONSULARNE
OPŁATA W EUR
WIZA NORMALNA
WIZA EKSPRESOWA
Wiza turystyczna
25
50
Wiza służbowa jednokrotna do 30 dni
25
50
Wiza służbowa dwukrotna do 30 dni
35
60
Wiza służbowa wielokrotna 3- miesięczna
60
85
Wiza służbowa wielokrotna roczna
60
120
Wiza tranzytowa jednokrotna
10
35
Wiza tranzytowa dwukrotna
15
40
Wiza tranzytowa wielokrotna
35
70
Wiza prywatna jednokrotna do 30 dni
25
50
Wiza prywatna jednokrotna do 3 miesięcy
25
50
Wiza prywatna dwukrotna do 3 miesięcy
35
60
Wiza prywatna wielokrotna do 3 miesięcy
60
85
Dzieci do lat 6
0
0

 Obywateli innych państw obowiązuje oddzielna tabela opłat. 

Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny, a także zażądać dodatkowych dokumentów lub wydłużyć procedurę wizową.